top of page
bg.jpg
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMMP Corporation

MMP CORP. มอบทุนเรียนดีแด่น้องที่ขาดแคลน


การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณค่า นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวไกล บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) นำโดยคุณสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้จัดโครงการ มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะมอบให้ใน”งานวันเด็กแห่งชาติ” ณ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17ปี ที่ผ่านมา ให้กับ 7โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนวัดบันไดม้า โรงเรียนบ้านลำทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้านโศกน้อย แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ยกเลิกการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และได้ปรับรูปแบบ การมอบทุนการศึกษา เป็นการโอนทุนการศึกษาให้แต่ละโรงเรียนไปดำเนินการ เป็นจำนวนทุนทั้งสิ้น 150 ทุน มูลค่า 170,000 บาท พร้อมได้นัดหมาย ผู้อำนวยการ 7 โรงเรียน มารับมอบสื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน อุปกรณ์การทำเกษตร พร้อมทั้งมอบหน้ากากผ้า ให้กับเด็กนักเรียน คุณครู เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564


นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน แล้ว บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “MMP อาสา” เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน รู้จักการเป็น “ผู้ให้” ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแบ่งปันสู่สังคม เช่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทาสีอาคารเรียน ทาสีโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา กั้นรั้ว ปรับพื้นที่ทำการเกษตร ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอช่อง อีกด้วย

ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page