top of page
bg.jpg
ค้นหา
  • sukonthipt

เอ็มเอ็มพี พร้อม! ชวนน้อง “รักษ์โลก” ต่อยอดด้านการศึกษา


นายเอนก จงเสถียร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) ได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร นายเฉลิมเกียรติ เลิศศรีกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักผลิต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่ เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


โดยในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม อีก 3 โรงเรียน ในพื้นที่ตัวเมืองโคราช ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ โรงเรียนบ้านหัวทะเล และโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร รวมกับ 7โรงเรียนเดิมในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนวัดบันไดม้า โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนบ้านโศกน้อย รวมทั้งหมด 10 โรงเรียน รวม 200 ทุน พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการศึกษา ในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม และประเทศชาติ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท
ไฮไลท์ภายในงาน มีกิจกรรม“ชวนน้อง รักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน” โดยให้น้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงาน เข้าประกวด สิ่งประดิษฐ์จากการรีไซเคิล ฟิล์มถนอมอาหาร "เอ็มแรป” ที่มาจากโครงการ “เก็บเพื่อกลาย” บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากกลุ่มพันธมิตร คู่ค้า โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ นำฟิล์มถนอมอาหาร ที่ใช้แล้ว มาผ่านขบวนการ ต่อยอดนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิด การระดมสมอง ออกแบบผลงาน ได้อย่างสร้างสรรค์

ในหัวข้อ “M Wrap in Sustainable Fashion ” พร้อมนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการฝึกความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่สำคัญ สิ่งประดิษฐ์ จากการ รีไซเคิล ฟิล์มถนอมอาหาร "เอ็มแรป” สามารถนำกลับมาใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถต่อยอดทางธุรกิจ ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ทางบริษัทฯ มีความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการ รีไซเคล ฟิล์มถนอมอาหาร “เอ็ม แรป” เพื่อเป็นของใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังมีเกมส์ “แรป รักษ์โลก” ให้น้องได้ร่วมสนุก แข่งขันแรป ผักผลไม้ ที่เห็นวางขายเป็นแพ็ค ตามห้างสรรพสินค้า และท้องตลาด เพื่อถนอมอาหารให้สดสะอาด ยืดอายุให้ยาวนาน รวมถึงเพิ่มมูลค่าของสินค้า ให้น่าซื้อ และน่ารับประทาน โดยมีกติกา น้องคนไหน แรป ผักผลไม้ ได้เร็วที่สุดคือผู้ชนะ รับรางวัล ที่ 1-3 และรางวัลชมเชย มากกว่าความสนุกสนานระหว่างการแข่งขัน และเสียงเชียร์แล้ว บริษัทฯ ตั้งใจปลูกฝังน้องๆ ในเรื่องการ “รักษ์โลก” ฟิล์มถนอมอาหาร เอ็มแรป ที่ใช้แรปผักผลไม้ เมื่อใช้แล้ว สามารถนำมา รีไซเคิล เป็นของใช้ต่างๆ ได้ เหมือนที่น้องๆ ได้ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากฟิล์มถนอม

อาหาร “เอ็มแรป” เรามารักษ์โลกไปด้วยกัน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเราให้น่าอยู่ตลอดไป
Comments


bottom of page